IABSE Congress

21-23 September 2022, Nanjing

Advisory Committee

Co-Chairs:


 • Haifan Xiang, Tongji University, China
 • Yaojun Ge, Tongji University, China

 

Members:


 • Man-Chung Tang, T.Y. Lin International, China
 • Maorun Feng, Ministry of Transport of People's Republic of China
 • Xianglin Gu, Tongji University, China
 • Naeem Hussain, Arup, Hong Kong, China
 • Zhengxiong Jiang, Jiangsu Provincial Transportation Engineering Construction Bureau, China
 • Shunquan Qin, China Railway Group Limited, China
 • Limin Sun, Tongji University, China
 • Gang Wu, Southeast University, China
 • Yonghong Wu, Jiangsu Provincial Department of Transportation, China
 • Zhishen Wu, Southeast University, China
 • Dong Xu, Tongji University, China
 • Yeong-Bin Yang, Chongqing University, China
 • Xigang Zhang, China Communications Construction Company Limited, China